Plus / KNGF – Visitatie

Binnen het Zilveren Kruis Achmea-Plusprogramma is het verplicht om elke twee jaar een visitatie uit te voeren. Er zijn vier soorten visitaties:

  • In het jaar van aanmelding moet een Entreevisitatie met goed gevolg worden afgelegd als eis om toegelaten te worden tot het Zilveren Kruis/Achmea-Plusprogramma.
  • Een combinatie visitatie  gekoppeld aan een  HKZ -audit. Hierbij vinden de visitatie en audit op dezelfde dag plaats.
  • De standaard visitatie is een volledige visitatie door twee visiteurs. Alle criteria voor praktijken die geen HKZ of Plus-status hebben komen aan bod.
  • Een verkorte visitatie is een visitatie door twee visiteurs op basis van alle criteria. Deze kan alleen plaatsvinden als de praktijk een geldig HKZ, Plus of Effectiviteiscertificaat heeft.

De volgende aspecten worden tijdens de visitatie getoetst:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Klinisch redeneren en verslagleggen
  • Interne en externe communicatie en samenwerking
  • Praktijkinrichting en toegankelijkheid
  • Hygiëne, privacy en veiligheid
  • Innovatie en ondernemerschap

InPraktijk maakt voor de visitaties gebruik van de visiteurs van KIWA en IVAK. Lees meer op https://www.ivak.nl/. De Entreevisitatie wordt georganiseerd door het KNGF.

De visiteurs nemen kennis van de online zelfevaluatie en aangeleverde documenten in de beveiligde gebruikersomgeving. Hierna vindt een bezoek plaats op locatie om in gesprek te gaan met de praktijkvertegenwoordigers. Dit duurt gemiddeld drie tot vier uur.

Een visitatie wordt door twee visiteurs uitgevoerd, waarvan ten minste één fysiotherapeut. Uitgangspunt is dat er geen directe relatie mag zijn tussen de visiteurs en de gevisiteerde praktijk.

Nadat de praktijk op een conceptrapportage heeft gereageerd, stellen de visiteurs het visitatierapport definitief op. Indien nodig maakt de praktijk, op basis van de bevindingen in het rapport een verbeterplan. Dit plan wordt binnen drie maanden uitgevoerd.

De vergoeding voor deelnemers aan het KNGF Plusprogramma vanuit Zilveren Kruis Achmea bedraagt momenteel € 4,25 per zitting.

De kosten van een visitatie bedragen:

Enteevisitatie (georganiseerd door KNGF) € 1089,- incl. BTW
Standaard visitatie € 925,65 incl. BTW
Verkorte visitatie € 804,65 incl. BTW
Combinatie visitatie € 275,88 incl. BTW

Bovenstaande prijzen zijn inclusief reistijd en reiskosten en alleen voor leden van InPraktijk.

Wilt u ook een hoger bedrag per zitting, vul dan het onderstaande formulier.