Zorg1

De samenleving verandert en stelt nieuwe eisen aan de zorg. We worden ouder, de digitalisering biedt nieuwe kansen, patiënten worden mondiger en kostenstijging moet worden tegengaan. Ook voor de fysiotherapie heeft dit gevolgen.

Wat zijn Zorg1 Programma’s?

Een Zorg1 Programma houdt in dat er gewerkt wordt met een vaste indeling in profielen op basis van zorgzwaarte |(stratified care), een vaste set klinimetrie (de minimale dataset) en een vaste prijs per profiel. De praktijk is vrij om de behandeling in te vullen zoals zij dat willen. Daarnaast krijgt de praktijk ieder kwartaal begeleiding en wordt er gekeken op basis van de data of de praktijk voldoet aan de afspraken.

De Zorg1 Programma’s bestaan uit een vast format met de volgende elementen:

★ Zorgzwaarteprofielen

De zorgzwaarte van een cliënt bepaalt binnen de programma’s van Zorg1 de profielindeling.

★ Een vaste prijs per profiel

Omdat de zorgzwaarte van de verschillende cliënten binnen de profielen gelijk is, kan er gewerkt worden met vaste prijzen per Zorg1 Programma. Dus ongeacht hoeveel zorg er geleverd wordt en hoeveel behandelingen er uitgevoerd worden, is er een vaste vergoeding per profiel. Hierdoor ontstaat een prikkel tot het leveren van passende zorg voor het individu, de inzet van digitale mogelijkheden en het leveren van efficiënte zorg. Voor overheid en zorgverzekeraars ontstaat zo een plafond aan de kosten en borgen we met elkaar de betaalbaarheid van de zorg.

★ Triagemodel

Middels een overzichtelijke triagetool kan een fysiotherapeut eenvoudig en aan de hand van klinimetrie, per cliënt beslissen welke van de verschillende zorgzwaarteprofielen van toepassing is.

★ In- en exclusie

Een groot deel van de populatie met de betreffende aandoening kan worden geïncludeerd in een van de zorgzwaarteprofielen. Maar niet alle klachten en alle cliënten passen binnen dit model van zorgzwaarteprofielen. Daarom zijn uitzondering mogelijk. Een nader vast te stellen deel van de populatie wordt op basis van vooraf gestelde objectieve criteria uitgesloten van het zorgprogramma; de behandeling wordt dan op de traditionele wijze gedeclareerd.

★ Een nieuwe manier van werken

Fysiotherapie en andere vormen van zorgverlening bestaan niet alleen uit fysieke behandelingen op de praktijk, maar kunnen op vele manieren invulling krijgen. Zorg1 stimuleert deze nieuwe manieren van werken (o.a. door de inzet van online tools) en ziet een combinatie hiervan, als de manier van werken van de toekomst. Oefenprotocollen kunnen bijv. beschikbaar worden gesteld via Huiswerkoefeningen.nl. Hiermee kunnen cliënten thuis nog aan hun herstel werken. Bovendien wordt de samenwerking gezocht met verschillende EPD leveranciers.

★ Facultatief behandelplan

Zorg1 laat de regie over de inhoud van de geleverde zorg waar deze thuishoort: bij de cliënt en therapeut. Zorg1 schrijft dus geen dwingend behandelprotocol voor. Per programma zijn facultatieve behandelplannen beschikbaar.

★Communicatie pakket

Zorg1 heeft een communicatie pakket ontwikkeld ter ondersteuning van de geleverde zorg en het bereiken van de beoogde doelstellingen.

★ Minimale dataset

Het in kaart brengen van de kwaliteit van de geboden zorg begint bij het eenduidig meten van relevante gegevens. Daarom is ereen set meetinstrumenten opgesteld. Ieder kwartaal worden er aan de hand van onder andere deze meetinstrumenten de prestaties van de praktijk gemonitord. ..

★ Garantie termijn

Ieder Zorg1 Programma bevat een behandelgarantie. Dit geeft cliënten de mogelijkheid om, wanneer dezelfde klacht terugkomt binnen een vastgestelde termijn, terug te komen bij de therapeut zonder dat hier extra voor betaald dient te worden; dit is al in de vergoeding opgenomen.

Download hier de Factsheet Zorg1 Algemeen

Voor de meest gestelde vragen over Zorg1 verwijzen wij graag naar de FAQ op de website van Zorg1.

Voordeel voor de praktijk 

Hoger tarief bij zorgverzekeraars: VGZ intensief / Menzis profiel3

Zorg1 kosten voor de praktijk bestaan uit:

1. Eénmalige aansluitkosten 
Zorgprogramma #1 €800,-
Zorgprogramma #2 €600,-
Zorgprogramma #3 €300,-
Zorgprogramma #4 €150,-

2. Jaarlijkse licentiekosten: Normaal € 1.300,00 per jaar maar InPraktijk leden betalen 50% minder aan jaarlijkse licentiekosten. Een besparing dus van € 650,00 per jaar.

3. Per behandeltraject 2% afdracht aan Zorg1. Zorg1 heeft hier een plafond aan gekoppeld:
<10 fysiotherapeuten 170 trajecten
10-19 fysiotherapeuten 350 trajecten
20-29 fysiotherapeuten 600 trajecten
>50 fysiotherapeuten 1400 trajecten

Zorg1 praktijkaudit (via IVAK)

1 zorgprogramma: € 601,86 (totale duur 3 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
2 zorgprogramma's: € 802,49 (totale duur 4 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
3 zorgprogramma's: € 1.003,11 (totale duur 5 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
4 zorgprogramma's: € 1.203,73 (totale duur 6 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
5 zorgprogramma's: € 1.404,35 (totale duur 7 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
 

Aanmeldprocedure 

InPraktijkleden die geinteresseerd zijn melden zich bij Lotte de Jong via l.dejong@zorg1.nl

Facturatie
Facturatie van de eenmalige aansluitkosten wordt verzorgd door Zorg1.